image_pdfimage_print

Kustannusvaikuttava vaihtoehto osteoporoosin diagnosointiin

Posted Julkaistu: julkaisut

ESiOR tutki osteoporoosin diagnosointiin kehitetyn PEUS-menetelmän (hoitopaikassa tapahtuva pulssikaiku-ultraäänitutkimus) kustannusvaikuttavuutta. Tutkimuksessa verrattiin kahta PEUS:n sisältävää hoitopolkua nykyiseen osteoporoosin hoitopolkuun, johon yleensä kuuluu erikoissairaanhoidossa tapahtuva luuntiheysmittaus (DXA). Tutkimuksessa tehtiin 10 vuoden ajanjakson käsittävä kustannusvaikuttavuusarviointi, joka osoitti PEUS-menetelmän kustannusvaikuttavaksi kaikissa potilasryhmissä perinteiseen hoitopolkuun verrattuna. Tulosten perusteella PEUS säästää terveyspalveluiden maksajan kustannuksia ja sen avulla voidaan välttää useimpien […]

Riskinjako osana kustannusvaikuttavuus- ja budjetti-vaikutusanalyysiä

Posted Julkaistu: julkaisut

Ehdollinen, sopimusperusteinen korvattavuuskonteksti: riskinjakojärjestelyn sisältävä terveystaloudellinen arviointi Julkaisimme hiljattain hybridimallinnukseen perustuvan tutkimuksen, jossa arvioitiin biologisten reumalääkkeiden kliinisiä tuloksia, kustannusvaikuttavuutta ja budjettivaikutuksia sekä hoitomiksinä että erikseen erillisinä hoitoina Suomessa. Tutkimus sisältää myös sertolitsumabipegolin, ilman hypoteettista, tehoon perustuvaa riskienjakoa ja sen kanssa. Tutkimusjulkaisu ”Modeled Health Economic Impact of a Hypothetical Certolizumab Pegol Risk-Sharing Scheme for Patients with […]

Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia

Posted Julkaistu: julkaisut

Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia – Selvitys tulehduksellisia suolistosairauksia ja reumasairauksia sairastavien työ- ja toimintakyvystä sekä niiden menetyksestä aiheutuvista kustannuksista -raportin yhteenveto ja osallistujatahojen kommentit ovat saatavilla. Hankkeeseen osallistuivat ESiORin lisäksi AbbVie Oy, Crohn ja Colitis ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Lääkäriliitto, Reumaliitto ry, Sitra, Tehy, Terveystalo Oy ja Työterveys Helsinki. Selvityksen tulokset esitettiin 12.7.2017 Kestävän terveydenhuollon […]

RRMS-tauti: hoitojen kustannusvaikuttavuudessa suuria eroja

Posted Julkaistu: julkaisut

Multippeliskleroosin (MS) etenemisen rekisterianalyysi ja MS-taudin ensimmäisen linjan hoidon kustannus-vaikuttavuusanalyysi Suomessa ESiOR tutki suomalaisen MS-rekisterin potilastason sekä real world datan (RWD) visualisointiin ja analysointiin perustuen relapsoivan/remittoivan (RRMS) -taudin progressiota ja pahenemisvaiheen kustannuksia. Muodostunut sairauspolkutieto (RWE) taudin etenemisestä ja kustannustiedot yhdistettiin mm. hoitojen teho- ja turvallisuustietoihin ennustamiseen pyrkivän terveystalousmallintamisen avulla. Terveystalousennusteen mukaan ensimmäisen linjan RRMS-hoitojen kustannusvaikuttavuudessa […]

Uutta kustannusvaikuttavuustietoa vakavasta masennuksesta

Posted Julkaistu: julkaisut

Merkittävä osa vakavaa masennusta sairastavista (MDD) suomalaisista ei saa ensimmäisestä käyttämästään hoidosta riittävää hyötyä tai saa haittavaikutuksen. Tällöin MDD-lääkitystä joudutaan vaihtamaan. Toisaalta MDD aiheuttaa suuret elämänlaatumenetykset ja on yksi on merkittävimpiä syitä eläköitymiseen. Asiaa olikin syytä tutkia. ESiOR selvitti hoitoa vaihtavien MDD-potilaiden hoitojen kustannusvaikuttavuutta tuoreessa tutkimuksessaan. Mukana tutkimuksessa oli myös suomalaista kyselyaineistoa sekä kustannusten että […]

Uutta tietoa eteisvärinän antikoagulaatiosta

Posted Julkaistu: julkaisut

Huomattavalla osalla eteisvärinää (AF) sairastavista potilaista ei ole perinteinen varfariinihoito riittävässä hoitotasapainossa yli ajan. Heillä on kohonnut riski AF:ään liittyviin tapahtumiin (aivohalvaus tai vuodot) sekä he kokevat varfarinisaation mahdollisesti aiheuttamaa muuta haittaa. Lisäksi varfariinihoito aiheuttaa hoitotasapainosta huolimatta merkittävät seurantakustannukset, joten vaihtoehtoisia tapoja toimia on syytä selvittää. ESiOR vertasi apiksabaani- ja varfariinihoitojen kustannusvaikuttavuutta AF-potilailla tuoreessa julkaisussaan. […]

Käytäntöä: kustannusutiliteetista kliiniseen kustannushyötyyn

Posted Julkaistu: julkaisut

Useissa tilanteissa perinteiset kustannus-utiliteettianalyysin tuottamat terveystaloussuureet, kuten ICER, CEEF, CEAF ja EVPI ovat sellaisenaan haastavia ymmärtää. Lisäksi kyseiset lopputulemat eivätkä välttämättä sellaisenaan palvele kansallisesti tai paikallisesti tapahtuvaa käytännön päätöksentekoa tai selkeää arvon osoittamista. Monissa tapauksissa olisi hyötyä kustannus-vaikuttavuusanalyysin laajentamisesta kohti kliinisiä tulosmuuttujia, kliinisen arvon analysointia ja kliinistä kustannus-hyötyanalyysiä. Tuoreessa julkaistussa artikkelissa tehtiin kattavan kustannus-utiliteettianalyysin lisäksi myös kliinisen […]

Dabigatraanin kustannusvaikuttavuus aivohalvausten ehkäisyssä

Posted Julkaistu: julkaisut

Tuoreessa julkaisussamme arvioimme dabigatraanin kustannusvaikuttavuutta eteisvärinäpotilaiden aivohalvausten ehkäisyssä varfariinihoitoon verrattuna. Julkaisussa esitetyt analyysit pohjautuvat aiemmin laadittuun julkaisemattomaan selvitykseen, jota Fimea on arvioinut pilottiprojektissaan. Fimean arvioiman selvityksen kustannus- ja hintatiedot on tuoreeseen julkaisuun päivitetty vastaamaan vuoden 2011 hintatasoa. Perusskenaarion mukaisessa analyysissä laatupainotettu lisäelinvuosi (QALY) dabigatraanilla maksoi 13 410 euroa. Herkkyysanalyyseissä laatupainotetun lisäelinvuoden kustannus vaihteli 175 euron ja […]

Ovatko lyhyt- ja pitkävaikutteiset lääkevalmisteet toistensa substituutteja?

Posted Julkaistu: julkaisut

Tuoreessa julkaisussamme analysoitiin lyhyt- ja pitkävaikutteisen ketiapiinin käyttöä skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa Lappeenrannassa. Osittain tutkimusryhmänkin yllättänyt havainto oli, että valmisteiden käyttö erosi huomattavasti toisistaan todellisessa kliinisessä käytössä. Lyhytvaikutteista ketiapiinia käytettiin selkeästi matalampina annoksina: 328 mg vs. 542mg (p<0.001). Korkeintaan 200 mg:n annosta käytti 48% lyhytvaikutteista ketiapiinihoitoa käyttäneistä potilaista, kun vastaava osuus oli 2% pitkävaikutteisella […]