Data

Data:

Löydä kilpailuetusi

Erilaisissa organisaation ulkopuolisissa ja sisäisissä lähteissä olevaa dataa jalostamalla voidaan tuottaa tilannekatsauksia, asettaa tavoitteita sekä kehittää tulevaisuuteen luotaavaa tietoa päätöksenteon tueksi ja tehtyjen päätösten vaikutusten seuraamiseksi. Perustan tälle luovat datan sisällön tuntemus, lähde ja kerääminen.

Hyödynnämme erilaisia datalähteitä joustavasti

ESiOR on datalähderiippumaton eli käytämme tilanteeseen ja tarpeisiin sopivimpia datalähteitä ja keräämismenetelmiä.

Lähdeaineisto voi olla esimerkiksi

  • potilastietoa
  • organisaation toimintatietoa
  • asiakastietoa
  • asiantuntijatietoa
  • geenitietoa
  • kliinistä tutkimustietoa
  • globaali terveystalousmalli
  • avoin data tai
  • kirjallisuus.

Vain ajantasaiseen ja luotettavaan dataan perustuvia analyysejä voi hyödyntää

On tärkeää, että näyttö kilpailuedusta ja toiminnan laadusta, vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta perustuu luotettavasti kerättyyn ja yhdistettyyn lähdeaineistoon. ESiOR tuntee erilaiset keskeiset datalähteet ja tutkimusasetelmat hyötyineen ja haasteineen. Autamme tiedostamaan tarjolla olevat mahdollisuudet kilpailuetujen tunnistamiseen, mittaamiseen ja osoittamiseen sekä toiminnan kehittämiseen.

Tutkimus- ja Real World –datalähteet

Verkostoituminen, asiantuntijaryhmät

Kokeelliset asetelmat

Kansalliset ja monikansalliset rekisterit

Potilasrekisterit

Biopankit

Palveluoperaattorit

Laaturekisterit

Avoin data

Tieteelliset kirjallisuustietokannat

Harmaa kirjallisuus, kirjallisuustietokantoihin indeksoimaton kirjallisuus

Kongressiabstraktit, kongressiesitykset

Kansalaisen oma tieto, MyData

Asiakkaan aineistot ja mallit

Datan kerääminen ja yhdistäminen

Taustatyö ja hallinnointi: Tutkimussuunnitelma, lupahakemukset, rekisteröinti

Lääketutkimus

Prospektiivinen kliininen tutkimus

Retrospektiivinen kliininen tutkimus

Rekisteritutkimus

Prosessitutkimus

Apteekkitutkimus (lähteenä Farentan tutkimusapteekkiverkosto, Farentaverkko)

Oma tietokanta

Rakenteellinen seurantatietokanta (kumppanina esim. StellarQ Hoidonseurantajärjestelmä)

Kyselytutkimukset, haastattelut

Seurantatutkimus

Menetelmät datan keräämiseen

Menetelmät datan yhdistämiseen

Etsitään sopivimmat datalähteet ja osoitetaan analyysissä kilpailuetunne.