Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen:

Kehitä kilpailuetua ja toimintaa

Merkittävät strategiset valinnat helpottuvat sosiaali- ja terveystaloustieteen menetelmillä sekä tietojohtamisella. Tällaisia strategisia ratkaisuja voivat SOTE-toimijalle olla esimerkiksi tuotteen hinnan asettaminen ja arvon osoittaminen tai paljon palveluita käyttävien seulonta ja interventiot.

Organisaatiot tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä monien asioiden suunnittelun, kehittämisen ja seurannan tueksi:

 • visio
 • strategia
 • missio
 • taktiikka
 • operatiivinen toiminta
 • julkikuva
 • tietoon pohjautuva päätöksenteko
 • näyttöön perustuva lääketiede (EBM)
 • tavoitteiden asettaminen
 • hinnoittelu
 • myynti ja markkinointi.

Parempaa tietoa – viisaampia päätöksiä

ESiOR tuottaa ymmärrettävää tietoa päätöksenteon tueksi ja autamme analyysien tulosten käytännön hyödyntämisessä. Paremmat päätökset tuottavat vaikuttavampaa, kilpailukykyisempää ja paremmin hallittua toimintaa.

Hyödynnä ennakoivan analytiikan osaamistamme, esimerkiksi:

 • matemaattiset ennustemallit
 • tilastolliset ennustemallit
 • Markov-mallit
 • Bayes-menetelmät
 • päätöspuut.

Johda toimintaa säännöllisten ja systemaattisten arviointien avulla

Vertailut, vertaisarviointi, informoidut päätökset ja vaikuttavuuden kehittäminen onnistuvat säännöllisesti tuotetun ja ajantasaisen pitkäaikaistiedon avulla.

ESiOR-mallintamisen ja -analytiikan hyödyt tietojohtamiselle:

 • tuotteiden, palveluiden, prosessien ja verkostojen vertailu
 • laadun, vaikuttavuuden tai kustannusvaikuttavuuden kannalta merkityksellisten tekijöiden identifiointi
 • asiakasryhmien segmentointi olennaisten ominaisuuksien perusteella
 • vertaisarviointi (benchmarking) suhteessa kilpailijoihin tai muihin toimijoihin
 • erilaisten päätösvaihtoehtojen seurauksien vertailu ja ennustaminen (proaktiivinen ennustemallintaminen)
 • realististen tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta
 • ennustemallien osumatarkkuuden ylläpito ja kehittäminen seuraamalla mallin ennusteiden osuvuutta suhteessa toteutumaan (kalibrointi)
 • konsultointi, koulutus- ja kehityspalvelut.

Tehokas viestintä ja vaikuttaminen tekevät kilpailuetusi ja -kykysi tunnetuksi.